26.08.2016-Dne 26.8.2016 úspěšně obhájili své bakalářské práce Stanislav Aleshin, Tomáš Kadlec, Tomáš Koňařík, Jaroslav Pulec a Michal Svatoš. Všem blahopřejeme!!! Ing. Markéta Petříková
18.08.2016-Odborná sekce České asociace pro hydrauliku a pneumatiku při České strojnické společnosti si Vás dovoluje pozvat na odborný seminář „Průmyslová a mobilní hydraulika Eaton Vickers“,  který se bude konat ve středu 14. Září 2016 od 9,00 hod. v budově ČSVTS, Novotného lávka 200/5, Praha 1, budova A, 3. patro – sál č. 318. Více informací naleznete v pozvánce.   Pavlína Kočnarová
17.08.2016-Dovolujeme si Vás pozvat na první ročník semináře o energetických úsporách v budovách, který pořádá Katedra energetických zařízení Technické univerzity v Liberci ve dnech 15.-16. 9. 2016. Záměrem semináře je uspořádat setkání akademických pracovníků a soukromých firem z oboru technických zařízení budov a hledat možné cesty k širší spolupráci ve výzkumu a aplikaci jeho výsledků do praxe. V příloze naleznete bližší informace, nebo navštivte naše www http://seminare.kez.tul.cz/registrace/?id=energeticke-uspory-v-budovach-v-praxi , kde můžete také provést registraci. Pro studenty a zaměstnance KEZ je seminář zdarma.   Pavlína Kočnarová
historie novinek ...

Kontakt

Adresa: Katedra energetických zařízení
Technická univerzita v Liberci
Fakulta strojní
Studentská 2
461 17 Liberec
Vedoucí katedry: Doc. Ing. Dvořák Václav, Ph.D.
E-mail: vaclav.dvorak@tul.cz
Tel: +420 48535 3479
Asistentka: Kočnarová Pavlína
E-mail: pavlina.kocnarova@tul.cz
Tel: +420 48535 3411
Fax: +420 48535 3644

Poloha: kampus Technické univerzity v Liberci
Studentská 1402/2
budova F1, přízemí
GPS: 50.7727297N, 15.0745297E

Katedra energetických zařízení

Katedra energetických zařízení zajišťuje výuku:

v bakalářském studijním programu STROJÍRENSTVÍ

v magisterském studijním programu STROJNÍ INŽENÝRSTVÍ

v doktorském studijním programu pro obory

V těchto zaměřeních jsou studenti seznamováni s moderními metodami aplikované mechaniky tekutin, turbulentním transportem hmoty a tepla, které jsou doplněny příslušnými experimenty, zejména vizualizací proudění, anemometrií a počítačovou simulací za využití nejmodernějšího softwarového i hardwarového vybavení. Pozornost je věnována též základům energetiky a provozu energetických strojů a zařízení. Samostatnou skupinu tvoří předměty zaměřené na technickou stránku ochrany životního prostředí včetně energetického využívání odpadů a ekologie energetických procesů. Ve vědeckovýzkumné činnosti je katedra orientována na tepelně energetické problémy, na oblast vnitřní i vnější aerodynamiky, teorii turbulentních pochodů při proudění, žárovou a laserovou anemometrii a na použití metody Monte-Carlo pro modelovaní interakčních procesů nízkoenergetického záření gama s polykomponentním vzorkem. Výrazně se též katedra podílí na řešení problematiky životního prostředí v severních Čechách a Euroregionu Nisa.

Členové katedry jsou spoluřešiteli výzkumného záměru MSM4674788501 "Optimalizace vlastností strojů v interakci s pracovními procesy a člověkem" se zaměřením na numerický a experimentální výzkum tepelně-technických procesů, dále se podílejí též na činnosti Výzkumného centra TEXTI II. č. 1M0553 – sekce C a Výzkumného centra spalovacích motorů J. Božka II. č. 1M0568. Pro výuku a výzkum katedra disponuje laboratořemi tepelně technických měření, termoanemometrie, optických metod, hydrodynaické vizualizace, energetických strojů a zařízení a počítačové dynamiky tekutin.

©2011-2016 Pavel Kryštůfek  Nette Framework powered Dibi powered