17.04.2014-Upozornění studijního oddělení FS!!! Bakalářský program B2341 končí v červnu 2014. Studenti, kteří program studují, musí skončit státnicemi v červnu 2014, jiná možnost není. V srpnu budou mít státnice POUZE studenti bakalářského programu B2301 (nový bakalář).  
Ing. Markéta Petříková
17.04.2014-STÁTNICE červen a srpen 2014 Pokyny pro úpravu závěrečných prací (bakalářských a diplomových) naleznete na stránkách Technické univerzity: Studenti-Legislativa-Záverečné práce. Směrnice rektora č.2/2014 je platná od 14.4.2014. Termíny pro odevzdání práce, indexu, přihlášky ke státnicím a zadávání záverečné práce do STAGu najdete na stránkách Fakulty strojní: Studijní oddělení-Důležitá upozornění pro studenty. Ing. Markéta Petříková
17.04.2014-Finální program Týdenní exkurze pro studenty KEZ, která se uskuteční od 5.5. do 9.5.2014 naleaznete v sekci předměty (EXK-B, EXK-M) nebo zde. Ing. Markéta Petříková
historie novinek ...

Kontakt

Adresa: Katedra energetických zařízení
Technická univerzita v Liberci
Fakulta strojní
Studentská 2
461 17 Liberec
Vedoucí katedry: Doc. Ing. Dvořák Václav, Ph.D.
E-mail: vaclav.dvorak@tul.cz
Tel: +420 48535 3479
Sekretářka: Rejhonová Hana
E-mail: hana.rejhonova@tul.cz
Tel: +420 48535 3411
Fax: +420 48535 3644

Poloha: kampus Technické univerzity v Liberci
Studentská 1402/2
budova C, přízemí
GPS: 50° 46' 24.396507" N, 15° 4' 25.294075" E

Katedra energetických zařízení

Katedra energetických zařízení zajišťuje výuku:

v bakalářském studijním programu STROJÍRENSTVÍ

v magisterském studijním programu STROJNÍ INŽENÝRSTVÍ

v doktorském studijním programu pro obory

V těchto zaměřeních jsou studenti seznamováni s moderními metodami aplikované mechaniky tekutin, turbulentním transportem hmoty a tepla, které jsou doplněny příslušnými experimenty, zejména vizualizací proudění, anemometrií a počítačovou simulací za využití nejmodernějšího softwarového i hardwarového vybavení. Pozornost je věnována též základům energetiky a provozu energetických strojů a zařízení. Samostatnou skupinu tvoří předměty zaměřené na technickou stránku ochrany životního prostředí včetně energetického využívání odpadů a ekologie energetických procesů. Ve vědeckovýzkumné činnosti je katedra orientována na tepelně energetické problémy, na oblast vnitřní i vnější aerodynamiky, teorii turbulentních pochodů při proudění, žárovou a laserovou anemometrii a na použití metody Monte-Carlo pro modelovaní interakčních procesů nízkoenergetického záření gama s polykomponentním vzorkem. Výrazně se též katedra podílí na řešení problematiky životního prostředí v severních Čechách a Euroregionu Nisa.

Členové katedry jsou spoluřešiteli výzkumného záměru MSM4674788501 "Optimalizace vlastností strojů v interakci s pracovními procesy a člověkem" se zaměřením na numerický a experimentální výzkum tepelně-technických procesů, dále se podílejí též na činnosti Výzkumného centra TEXTI II. č. 1M0553 – sekce C a Výzkumného centra spalovacích motorů J. Božka II. č. 1M0568. Pro výuku a výzkum katedra disponuje laboratořemi tepelně technických měření, termoanemometrie, optických metod, hydrodynaické vizualizace, energetických strojů a zařízení a počítačové dynamiky tekutin.

©2011-2013 Pavel Kryštůfek  Nette Framework powered Dibi powered