30.06.2017-Cenu Nadace Preciosa za diplomovou práci ve studijním programu Strojní inženýrství v akademickém roce 2016/2017 získal náš student Ing. Jan Seidl. Toto ocenění získal pod vedením Ing. Miloše Müllera, Ph.D., za práci na téma Kavitace v medicínských aplikacích. Gratulujeme!!!     Pavlína Kočnarová
26.06.2017-Děkan FS vyhlašuje výběrové řízení na stipendijní studijní pobyt v Kanadě. Jedná se o nabídku pro jednoho studenta 3. ročníku bakalářského studijního programu v akademickém roce 2017/2018. Termín pro podání přihlášek je do 15. 9. 2017. Více informací naleznete v letáku.               Pavlína Kočnarová
05.06.2017-Státní závěrečné zkoušky studentů NMSP 2301 se uskuteční ve čtvrtek 15.června 2017 v učebně KM2. Začátek je v 8:30. Obhajovat své práce bude 7 studentů v oboru Konstrukce strojů - Energetická zařízení a 1 student v oboru Aplikovaná mechanika - Mechanika tekutin a termodynamika. Ing. Markéta Petříková, Ph.D
historie novinek ...

Kontakt

Adresa: Katedra energetických zařízení
Technická univerzita v Liberci
Fakulta strojní
Studentská 2
461 17 Liberec
Vedoucí katedry: Doc. Ing. Dvořák Václav, Ph.D.
E-mail: vaclav.dvorak@tul.cz
Tel: +420 48535 3479
Asistentka: Kočnarová Pavlína
E-mail: pavlina.kocnarova@tul.cz
Tel: +420 48535 3411
Fax: +420 48535 3644

Poloha: kampus Technické univerzity v Liberci
Studentská 1402/2
budova F1, přízemí
GPS: 50.7727297N, 15.0745297E

Katedra energetických zařízení

Katedra energetických zařízení zajišťuje výuku:

v bakalářském studijním programu STROJÍRENSTVÍ

v magisterském studijním programu STROJNÍ INŽENÝRSTVÍ

v doktorském studijním programu pro obory

V těchto zaměřeních jsou studenti seznamováni s moderními metodami aplikované mechaniky tekutin, turbulentním transportem hmoty a tepla, které jsou doplněny příslušnými experimenty, zejména vizualizací proudění, anemometrií a počítačovou simulací za využití nejmodernějšího softwarového i hardwarového vybavení. Pozornost je věnována též základům energetiky a provozu energetických strojů a zařízení. Samostatnou skupinu tvoří předměty zaměřené na technickou stránku ochrany životního prostředí včetně energetického využívání odpadů a ekologie energetických procesů. Ve vědeckovýzkumné činnosti je katedra orientována na tepelně energetické problémy, na oblast vnitřní i vnější aerodynamiky, teorii turbulentních pochodů při proudění, žárovou a laserovou anemometrii a na použití metody Monte-Carlo pro modelovaní interakčních procesů nízkoenergetického záření gama s polykomponentním vzorkem. Výrazně se též katedra podílí na řešení problematiky životního prostředí v severních Čechách a Euroregionu Nisa.

Členové katedry jsou spoluřešiteli výzkumného záměru MSM4674788501 "Optimalizace vlastností strojů v interakci s pracovními procesy a člověkem" se zaměřením na numerický a experimentální výzkum tepelně-technických procesů, dále se podílejí též na činnosti Výzkumného centra TEXTI II. č. 1M0553 – sekce C a Výzkumného centra spalovacích motorů J. Božka II. č. 1M0568. Pro výuku a výzkum katedra disponuje laboratořemi tepelně technických měření, termoanemometrie, optických metod, hydrodynaické vizualizace, energetických strojů a zařízení a počítačové dynamiky tekutin.

©2011-2016 Pavel Kryštůfek  Nette Framework powered Dibi powered