13.01.2015-24.2.2015 pořádá společnost pro techniku prostředí přednášky v prostorách IQLANDIE. bližší informace v pozvánce která je na stránkách předmětu Řízení a regulace energetických zařízení .  Ing. Petr Novotný, CSc.
13.10.2014-Test pro uznání zápočtu z Mechaniky tekutin se bude konat ve středu 22.10.2014 od 15:50 do 16:20 v učebně C0. Test mohou psát pouze studenti, kteří se přihlásili ve stanoveném termínu.    Ing. Markéta Petříková
03.10.2014-Uznávání zkoušek z předmětů, garantovaných Katedrou  energetických zařízení - 2014/15 bude prováděno na základě orientačního přezkoušení ze základů předmětu. Právo zúčastnit se přezkoušení mají studenti, kteří zkoušku složili na jiné vysoké škole, a kteří se k přezkoušení přihlásili e-mailem na marketa.petrikova@tul.cz nejpozději ve 2.týdnu výuky (do 10.10.2014). Přezkoušení se uskuteční v pondělí 13.10.2014 ve 10:20 v učebně C0. Orientace studenta v dané problematice bude prověřována formou jednoduchých příkladů a otázek. Studenti, kteří neuspějí, budou muset absolvovat předmět v plném rozsahu. Ing. Markéta Petříková
historie novinek ...

Kontakt

Adresa: Katedra energetických zařízení
Technická univerzita v Liberci
Fakulta strojní
Studentská 2
461 17 Liberec
Vedoucí katedry: Doc. Ing. Dvořák Václav, Ph.D.
E-mail: vaclav.dvorak@tul.cz
Tel: +420 48535 3479
Sekretářka: Rejhonová Hana
E-mail: hana.rejhonova@tul.cz
Tel: +420 48535 3411
Fax: +420 48535 3644

Poloha: kampus Technické univerzity v Liberci
Studentská 1402/2
budova C, přízemí
GPS: 50° 46' 24.396507" N, 15° 4' 25.294075" E

Katedra energetických zařízení

Katedra energetických zařízení zajišťuje výuku:

v bakalářském studijním programu STROJÍRENSTVÍ

v magisterském studijním programu STROJNÍ INŽENÝRSTVÍ

v doktorském studijním programu pro obory

V těchto zaměřeních jsou studenti seznamováni s moderními metodami aplikované mechaniky tekutin, turbulentním transportem hmoty a tepla, které jsou doplněny příslušnými experimenty, zejména vizualizací proudění, anemometrií a počítačovou simulací za využití nejmodernějšího softwarového i hardwarového vybavení. Pozornost je věnována též základům energetiky a provozu energetických strojů a zařízení. Samostatnou skupinu tvoří předměty zaměřené na technickou stránku ochrany životního prostředí včetně energetického využívání odpadů a ekologie energetických procesů. Ve vědeckovýzkumné činnosti je katedra orientována na tepelně energetické problémy, na oblast vnitřní i vnější aerodynamiky, teorii turbulentních pochodů při proudění, žárovou a laserovou anemometrii a na použití metody Monte-Carlo pro modelovaní interakčních procesů nízkoenergetického záření gama s polykomponentním vzorkem. Výrazně se též katedra podílí na řešení problematiky životního prostředí v severních Čechách a Euroregionu Nisa.

Členové katedry jsou spoluřešiteli výzkumného záměru MSM4674788501 "Optimalizace vlastností strojů v interakci s pracovními procesy a člověkem" se zaměřením na numerický a experimentální výzkum tepelně-technických procesů, dále se podílejí též na činnosti Výzkumného centra TEXTI II. č. 1M0553 – sekce C a Výzkumného centra spalovacích motorů J. Božka II. č. 1M0568. Pro výuku a výzkum katedra disponuje laboratořemi tepelně technických měření, termoanemometrie, optických metod, hydrodynaické vizualizace, energetických strojů a zařízení a počítačové dynamiky tekutin.

©2011-2013 Pavel Kryštůfek  Nette Framework powered Dibi powered