23.09.2015-Uznávání zápočtů z Mechaniky tekutin (prezenční formu) – 2015/16   bude prováděno na základě úspěšně napsaného testu ze základů předmětu. Právo psát test mají studenti, kteří získali zápočet v loňském roce (2014/15), a kteří se k testu přihlásili e-mailem na marketa.petrikova@tul.cz nejpozději ve 2. týdnu výuky (do 9.10.2015). Test se uskuteční v termínu 19.-23.10.2015 (4. týden výuky) a budou v něm jednoduché příklady a několik teoretických otázek. Studenti, kteří v testu neuspějí, budou muset absolvovat cvičení v plném rozsahu. Ing. Markéta Petříková
01.09.2015-Katedra energetických zařízení se přestěhovala do 1.poschodí budovy F1. Ing. Markéta Petříková
10.03.2015-Test pro uznání zápočtu z TST se bude konat v pondělí 23.března 2015 od 7:45 v učebně C0. Přineste si s sebou nakopírované diagramy vodní páry a vlhkého vzduchu, kalkulačku a psací potřeby. Přihlášení studenti byli informováni e-mailem. Ing. Markéta Petříková
historie novinek ...

Kontakt

Adresa: Katedra energetických zařízení
Technická univerzita v Liberci
Fakulta strojní
Studentská 2
461 17 Liberec
Vedoucí katedry: Doc. Ing. Dvořák Václav, Ph.D.
E-mail: vaclav.dvorak@tul.cz
Tel: +420 48535 3479
Sekretářka: Rejhonová Hana
E-mail: hana.rejhonova@tul.cz
Tel: +420 48535 3411
Fax: +420 48535 3644

Poloha: kampus Technické univerzity v Liberci
Studentská 1402/2
budova C, přízemí
GPS: 50° 46' 24.396507" N, 15° 4' 25.294075" E

Katedra energetických zařízení

Katedra energetických zařízení zajišťuje výuku:

v bakalářském studijním programu STROJÍRENSTVÍ

v magisterském studijním programu STROJNÍ INŽENÝRSTVÍ

v doktorském studijním programu pro obory

V těchto zaměřeních jsou studenti seznamováni s moderními metodami aplikované mechaniky tekutin, turbulentním transportem hmoty a tepla, které jsou doplněny příslušnými experimenty, zejména vizualizací proudění, anemometrií a počítačovou simulací za využití nejmodernějšího softwarového i hardwarového vybavení. Pozornost je věnována též základům energetiky a provozu energetických strojů a zařízení. Samostatnou skupinu tvoří předměty zaměřené na technickou stránku ochrany životního prostředí včetně energetického využívání odpadů a ekologie energetických procesů. Ve vědeckovýzkumné činnosti je katedra orientována na tepelně energetické problémy, na oblast vnitřní i vnější aerodynamiky, teorii turbulentních pochodů při proudění, žárovou a laserovou anemometrii a na použití metody Monte-Carlo pro modelovaní interakčních procesů nízkoenergetického záření gama s polykomponentním vzorkem. Výrazně se též katedra podílí na řešení problematiky životního prostředí v severních Čechách a Euroregionu Nisa.

Členové katedry jsou spoluřešiteli výzkumného záměru MSM4674788501 "Optimalizace vlastností strojů v interakci s pracovními procesy a člověkem" se zaměřením na numerický a experimentální výzkum tepelně-technických procesů, dále se podílejí též na činnosti Výzkumného centra TEXTI II. č. 1M0553 – sekce C a Výzkumného centra spalovacích motorů J. Božka II. č. 1M0568. Pro výuku a výzkum katedra disponuje laboratořemi tepelně technických měření, termoanemometrie, optických metod, hydrodynaické vizualizace, energetických strojů a zařízení a počítačové dynamiky tekutin.

©2011-2013 Pavel Kryštůfek  Nette Framework powered Dibi powered