21.04.2017-Pro studenty i zájemce z jiných oborů je připravena exkurze do energetického zázemí Arény na čtvrtek 27. 4. 2017 od 8.50 hod. Před exkurzí kontaktujte Ing. Petra Novotného, CSc.   Sejdeme se u hlavního vchodu do Home Credit Areny.   Pavlína Kočnarová
20.04.2017-Dne 20.4.2017 je od 9 hodin připravena exkurze pro zájemce do energetického centra TU. Provázet bude pan ing. Parýzek, sraz je na IC před vrátnicí..   Exkurze do teplárny je pro zájemce připravena na 4.5.2017 pod názvem „Okruh profesora Hyžíka“. Zájemci se musí předem přihlásit na sekretariátu KEZ k vytvoření seznamu účastníků. Exkurze začíná v 9 hodin na vrátnici teplárny. Podrobnější informace u Ing. Petra Novotného, CSc.   Pavlína Kočnarová
13.04.2017-Srdečně Vás zveme na odbornou přednášku s tématem Teorie přenosu tepla v deskových výměnících,  kterou pořádá firma Alfa Laval ve spolupráci s TUL v posluchárně G312 v úterý 16. 5. 2017 od 8:50.   Přednáška se bude zaměřovat na teorii přenosu tepla v deskových výměnících, na jejich konstrukci a hlavní rozdíly mezi trubkovými a deskovými výměníky.   Po přednášce budou mít všichni účastníci možnost nahlédnout do „dodávky“ Alfa Laval, seznámit se s vybranými produkty a dozvědět se vice od odborníků v oblasti technologií přenosu tepla Alfa Laval.   Více informací naleznete v pozvánce.   Pavlína Kočnarová
historie novinek ...

Kontakt

Adresa: Katedra energetických zařízení
Technická univerzita v Liberci
Fakulta strojní
Studentská 2
461 17 Liberec
Vedoucí katedry: Doc. Ing. Dvořák Václav, Ph.D.
E-mail: vaclav.dvorak@tul.cz
Tel: +420 48535 3479
Asistentka: Kočnarová Pavlína
E-mail: pavlina.kocnarova@tul.cz
Tel: +420 48535 3411
Fax: +420 48535 3644

Poloha: kampus Technické univerzity v Liberci
Studentská 1402/2
budova F1, přízemí
GPS: 50.7727297N, 15.0745297E

Katedra energetických zařízení

Katedra energetických zařízení zajišťuje výuku:

v bakalářském studijním programu STROJÍRENSTVÍ

v magisterském studijním programu STROJNÍ INŽENÝRSTVÍ

v doktorském studijním programu pro obory

V těchto zaměřeních jsou studenti seznamováni s moderními metodami aplikované mechaniky tekutin, turbulentním transportem hmoty a tepla, které jsou doplněny příslušnými experimenty, zejména vizualizací proudění, anemometrií a počítačovou simulací za využití nejmodernějšího softwarového i hardwarového vybavení. Pozornost je věnována též základům energetiky a provozu energetických strojů a zařízení. Samostatnou skupinu tvoří předměty zaměřené na technickou stránku ochrany životního prostředí včetně energetického využívání odpadů a ekologie energetických procesů. Ve vědeckovýzkumné činnosti je katedra orientována na tepelně energetické problémy, na oblast vnitřní i vnější aerodynamiky, teorii turbulentních pochodů při proudění, žárovou a laserovou anemometrii a na použití metody Monte-Carlo pro modelovaní interakčních procesů nízkoenergetického záření gama s polykomponentním vzorkem. Výrazně se též katedra podílí na řešení problematiky životního prostředí v severních Čechách a Euroregionu Nisa.

Členové katedry jsou spoluřešiteli výzkumného záměru MSM4674788501 "Optimalizace vlastností strojů v interakci s pracovními procesy a člověkem" se zaměřením na numerický a experimentální výzkum tepelně-technických procesů, dále se podílejí též na činnosti Výzkumného centra TEXTI II. č. 1M0553 – sekce C a Výzkumného centra spalovacích motorů J. Božka II. č. 1M0568. Pro výuku a výzkum katedra disponuje laboratořemi tepelně technických měření, termoanemometrie, optických metod, hydrodynaické vizualizace, energetických strojů a zařízení a počítačové dynamiky tekutin.

©2011-2016 Pavel Kryštůfek  Nette Framework powered Dibi powered