19.10.2015-Ve dnech 22-23.10.2015 bude probíhat plánované stěhování fyzického HW na kterém jsou umístěny webové stránky katedry. Za výpadek se omlouváme. Ing. Pavel Kryštůfek, Ing.Paed.IGIP
14.10.2015-Test pro uznání zápočtu z Mechaniky tekutin (prezenční forma studia) se bude psát v pátek 23.10.2015  od 12:30 v učebně KM2. S sebou si přineste psací potřeby, kalkulačku, tabulky a nakopírované diagramy. Diagramy, použité při řešení, odevzdáte spolu s vypracováním. Test bude na 45 minut. Test mohou psát pouze studenti, kteří se přihlásili do 9.10.2015.   Ing. Markéta Petříková
23.09.2015-Uznávání zápočtů z Mechaniky tekutin (prezenční formu) – 2015/16   bude prováděno na základě úspěšně napsaného testu ze základů předmětu. Právo psát test mají studenti, kteří získali zápočet v loňském roce (2014/15), a kteří se k testu přihlásili e-mailem na marketa.petrikova@tul.cz nejpozději ve 2. týdnu výuky (do 9.10.2015). Test se uskuteční v termínu 19.-23.10.2015 (4. týden výuky) a budou v něm jednoduché příklady a několik teoretických otázek. Studenti, kteří v testu neuspějí, budou muset absolvovat cvičení v plném rozsahu. Ing. Markéta Petříková
historie novinek ...

Kontakt

Adresa: Katedra energetických zařízení
Technická univerzita v Liberci
Fakulta strojní
Studentská 2
461 17 Liberec
Vedoucí katedry: Doc. Ing. Dvořák Václav, Ph.D.
E-mail: vaclav.dvorak@tul.cz
Tel: +420 48535 3479
Sekretářka: Rejhonová Hana
E-mail: hana.rejhonova@tul.cz
Tel: +420 48535 3411
Fax: +420 48535 3644

Poloha: kampus Technické univerzity v Liberci
Studentská 1402/2
budova C, přízemí
GPS: 50° 46' 24.396507" N, 15° 4' 25.294075" E

Katedra energetických zařízení

Katedra energetických zařízení zajišťuje výuku:

v bakalářském studijním programu STROJÍRENSTVÍ

v magisterském studijním programu STROJNÍ INŽENÝRSTVÍ

v doktorském studijním programu pro obory

V těchto zaměřeních jsou studenti seznamováni s moderními metodami aplikované mechaniky tekutin, turbulentním transportem hmoty a tepla, které jsou doplněny příslušnými experimenty, zejména vizualizací proudění, anemometrií a počítačovou simulací za využití nejmodernějšího softwarového i hardwarového vybavení. Pozornost je věnována též základům energetiky a provozu energetických strojů a zařízení. Samostatnou skupinu tvoří předměty zaměřené na technickou stránku ochrany životního prostředí včetně energetického využívání odpadů a ekologie energetických procesů. Ve vědeckovýzkumné činnosti je katedra orientována na tepelně energetické problémy, na oblast vnitřní i vnější aerodynamiky, teorii turbulentních pochodů při proudění, žárovou a laserovou anemometrii a na použití metody Monte-Carlo pro modelovaní interakčních procesů nízkoenergetického záření gama s polykomponentním vzorkem. Výrazně se též katedra podílí na řešení problematiky životního prostředí v severních Čechách a Euroregionu Nisa.

Členové katedry jsou spoluřešiteli výzkumného záměru MSM4674788501 "Optimalizace vlastností strojů v interakci s pracovními procesy a člověkem" se zaměřením na numerický a experimentální výzkum tepelně-technických procesů, dále se podílejí též na činnosti Výzkumného centra TEXTI II. č. 1M0553 – sekce C a Výzkumného centra spalovacích motorů J. Božka II. č. 1M0568. Pro výuku a výzkum katedra disponuje laboratořemi tepelně technických měření, termoanemometrie, optických metod, hydrodynaické vizualizace, energetických strojů a zařízení a počítačové dynamiky tekutin.

©2011-2013 Pavel Kryštůfek  Nette Framework powered Dibi powered