30.05.2016-Bylo vyhlášeno výběrové řízení na jednosemestrální studijní pobyt na partnerské instituci v Kanadě. Jedná se o nabídku pro jednoho studenta 3. ročníku bakalářského studijního programu v akademickém roce 2016/2017. Termín pro podání přihlášek je do 30. 6. 2016. Více informací naleznete v letáku. Pavlína Kočnarová
20.05.2016-Letná škola energetiky - pre všetkých študentov zdarma. Informace v souboru word zde. Ing. Markéta Petříková
05.05.2016-Státní závěrečné zkoušky (SZZ) pro Navazující magisterský studijní program (zaměření Energetická zařízení) se budou konat 16.6.2016 v učebně KM2. Diplomové práce nahrajte do STAGu a vytištěné (včetně CD) odevzdejte do 27.5.2016 na sekretariátě Katedry energetických zařízení. Titulní stránku diplomové práce a Prohlášení stáhněte ze stránek fakulty. Nezapomeňte: 1) podepsat Prohlášení v tištěné verzi 2) oskenovat Prohlášení i s podpisem a vložit do el.verze, 3) vložit Zadání diplomové práce do vazby, 4) oskenovat Zadání a vložit do el. verze, 5) elektronickou verzi (jeden soubor pdf s textem práce, Zadáním, Prohlášením a přílohami) nahrát do STAGu, 6) nahrát anotaci a klíčová slova v čj a aj, 7) doručit přihlášku ke SZZ na studijní oddělení do 30.5.2016. Ing. Markéta Petříková
historie novinek ...

Kontakt

Adresa: Katedra energetických zařízení
Technická univerzita v Liberci
Fakulta strojní
Studentská 2
461 17 Liberec
Vedoucí katedry: Doc. Ing. Dvořák Václav, Ph.D.
E-mail: vaclav.dvorak@tul.cz
Tel: +420 48535 3479
Asistentka: Kočnarová Pavlína
E-mail: pavlina.kocnarova@tul.cz
Tel: +420 48535 3411
Fax: +420 48535 3644

Poloha: kampus Technické univerzity v Liberci
Studentská 1402/2
budova F1, přízemí
GPS: 50.7727297N, 15.0745297E

Katedra energetických zařízení

Katedra energetických zařízení zajišťuje výuku:

v bakalářském studijním programu STROJÍRENSTVÍ

v magisterském studijním programu STROJNÍ INŽENÝRSTVÍ

v doktorském studijním programu pro obory

V těchto zaměřeních jsou studenti seznamováni s moderními metodami aplikované mechaniky tekutin, turbulentním transportem hmoty a tepla, které jsou doplněny příslušnými experimenty, zejména vizualizací proudění, anemometrií a počítačovou simulací za využití nejmodernějšího softwarového i hardwarového vybavení. Pozornost je věnována též základům energetiky a provozu energetických strojů a zařízení. Samostatnou skupinu tvoří předměty zaměřené na technickou stránku ochrany životního prostředí včetně energetického využívání odpadů a ekologie energetických procesů. Ve vědeckovýzkumné činnosti je katedra orientována na tepelně energetické problémy, na oblast vnitřní i vnější aerodynamiky, teorii turbulentních pochodů při proudění, žárovou a laserovou anemometrii a na použití metody Monte-Carlo pro modelovaní interakčních procesů nízkoenergetického záření gama s polykomponentním vzorkem. Výrazně se též katedra podílí na řešení problematiky životního prostředí v severních Čechách a Euroregionu Nisa.

Členové katedry jsou spoluřešiteli výzkumného záměru MSM4674788501 "Optimalizace vlastností strojů v interakci s pracovními procesy a člověkem" se zaměřením na numerický a experimentální výzkum tepelně-technických procesů, dále se podílejí též na činnosti Výzkumného centra TEXTI II. č. 1M0553 – sekce C a Výzkumného centra spalovacích motorů J. Božka II. č. 1M0568. Pro výuku a výzkum katedra disponuje laboratořemi tepelně technických měření, termoanemometrie, optických metod, hydrodynaické vizualizace, energetických strojů a zařízení a počítačové dynamiky tekutin.

©2011-2016 Pavel Kryštůfek  Nette Framework powered Dibi powered