04.10.2018-Chtěli bychom informovat naše studenty o příležitosti zúčastnit se letní školy v zahraničí. Více informací naleznete v přiloženém letáku a na webových stránkách.   Pavlína Kočnarová
23.10.2017-Informujeme Vás o vyhlášeném výběrovém řízení pro 2 studenty na stipendijní semestrální pobyt v LS 2017/2018 na naši partnerskou univerzitu National Taipei University of Technology, Taiwan (http://www-en.ntut.edu.tw/bin/home.php).   Seznam kurzů nabízených v angličtině naleznete na http://wwwoia-en.ntut.edu.tw/files/11-1106-8516.php?Lang=en. Informace o výběrovém řízení jsou k dispozici na http://www.tul.cz/verejnost-a-media/mezinarodni-spoluprace/mobilitni-program-rektora-tul-na-vyjezdy-na-letni-skoly-v-zahranici-a-studium-na-partnerskych-skolach-v-zemich-mimo-eu. Pavlína Kočnarová
18.10.2017-Zveme Vás na druhý ročník semináře o energetických úsporách v budovách, který pořádá Katedra energetických zařízení Technické univerzity v Liberci ve dnech 25.-26. 10. 2017. Pro studenty a zaměstnance TUL je seminář zdarma. Více informací naleznete v letáku.         Pavlína Kočnarová
historie novinek ...

Kontakt

Adresa: Katedra energetických zařízení
Technická univerzita v Liberci
Fakulta strojní
Studentská 2
461 17 Liberec
Vedoucí katedry: Doc. Ing. Dvořák Václav, Ph.D.
E-mail: vaclav.dvorak@tul.cz
Tel: +420 48535 3479
Asistentka: Kočnarová Pavlína
E-mail: pavlina.kocnarova@tul.cz
Tel: +420 48535 3411
Poloha: kampus Technické univerzity v Liberci
Studentská 1402/2
budova C1, přízemí
GPS: 50.7734325N, 15.0737694E

Katedra energetických zařízení

Katedra energetických zařízení zajišťuje výuku:

v bakalářském studijním programu STROJÍRENSTVÍ

v magisterském studijním programu STROJNÍ INŽENÝRSTVÍ

v doktorském studijním programu pro obory

V těchto zaměřeních jsou studenti seznamováni s moderními metodami aplikované mechaniky tekutin, turbulentním transportem hmoty a tepla, které jsou doplněny příslušnými experimenty, zejména vizualizací proudění, anemometrií a počítačovou simulací za využití nejmodernějšího softwarového i hardwarového vybavení. Pozornost je věnována též základům energetiky a provozu energetických strojů a zařízení. Samostatnou skupinu tvoří předměty zaměřené na technickou stránku ochrany životního prostředí včetně energetického využívání odpadů a ekologie energetických procesů. Ve vědeckovýzkumné činnosti je katedra orientována na tepelně energetické problémy, na oblast vnitřní i vnější aerodynamiky, teorii turbulentních pochodů při proudění, žárovou a laserovou anemometrii a na použití metody Monte-Carlo pro modelovaní interakčních procesů nízkoenergetického záření gama s polykomponentním vzorkem. Výrazně se též katedra podílí na řešení problematiky životního prostředí v severních Čechách a Euroregionu Nisa.

Členové katedry jsou spoluřešiteli výzkumného záměru MSM4674788501 "Optimalizace vlastností strojů v interakci s pracovními procesy a člověkem" se zaměřením na numerický a experimentální výzkum tepelně-technických procesů, dále se podílejí též na činnosti Výzkumného centra TEXTI II. č. 1M0553 – sekce C a Výzkumného centra spalovacích motorů J. Božka II. č. 1M0568. Pro výuku a výzkum katedra disponuje laboratořemi tepelně technických měření, termoanemometrie, optických metod, hydrodynaické vizualizace, energetických strojů a zařízení a počítačové dynamiky tekutin.

©2011-2016 Pavel Kryštůfek  Nette Framework powered Dibi powered